Navigatie overslaan MENU

Algemene voorwaarden

Heb je vragen? Bekijk dan ook eens onze pagina’s over betaling, levering en montage en over garantie en retourneren. Je kunt bij vragen ook contact met ons opnemen. Meer informatie vind je in onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Hieronder volgen onze algemene voorwaarden.

12 oktober 2020 – Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 25 mei 2014
Algemene Voorwaarden Oud is Nieuw,
gevestigd aan Bremerbergweg 17, 8256 PV Biddinghuizen
ingeschreven bij de KvK te Lelystad onder nummer 57483671

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
KlepbankOnline.nl: Oud is Nieuw, ingeschreven bij de KvK te Lelystad onder nummer 57483671
Koop op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en Oud is Nieuw, waarbij in het kader van een door de Oud is Nieuw georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Oud is Nieuw en de wederpartij.
Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Oud is Nieuw.
Tegoedbon: Een waardebon, die voldoet aan de echtheidskenmerken, waarvan tegen inlevering de wederpartij zonder betaling of tegen korting het product verkrijgt.
Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen.

Werkingssfeer
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst gesloten tussen Oud is Nieuw en de wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Oud is Nieuw, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Oud is Nieuw en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Oud is Nieuw zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en/of offertes
Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Alle aanbiedingen en/of offertes van Oud is Nieuw zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen. Oud is Nieuw kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Oud is Nieuw daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Oud is Nieuw anders aangeeft. Een samengestelde prijsopgave verplicht Oud is Nieuw niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Oud is Nieuw.

Duur overeenkomst
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Wijziging overeenkomst
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Oud is Nieuw de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Oud is Nieuw zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Oud is Nieuw de Wederpartij hierover van te voren inlichten. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Oud is Nieuw daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Oud is Nieuw proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave doen. Oud is Nieuw zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Oud is Nieuw kunnen worden toegerekend. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Oud is Nieuw zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst
Oud is Nieuw heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden. Oud is Nieuw heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Oud is Nieuw het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Oud is Nieuw het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Oud is Nieuw niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten. De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Oud is Nieuw. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Oud is Nieuw het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij. Oud is Nieuw is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Oud is Nieuw is uitgegaan van Oud is Nieuw kenbaar behoorde te zijn.

Prijzen
De prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Voor verzendingen naar de Waddeneilanden wordt een extra toeslag in rekening gebracht. Oud is Nieuw kan voor verzendingen waarvan levering niet op de begane grond geschiedt een extra toeslag in rekening brengen. In dit geval zal Oud is Nieuw op aanvraag van de Wederpartij een prijsopgave doen van de extra toeslagen. Van alle bijkomende kosten zal Oud is Nieuw tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Prijswijziging
Indien Oud is Nieuw met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Oud is Nieuw gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven. Indien Oud is Nieuw het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij: • de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Oud is Nieuw rustende verplichting ingevolge de wet; • Oud is Nieuw alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeen gekomene uit te voeren; • bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Koop op afstand
Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden. Ingeval van Koop op afstand heeft Oud is Nieuw het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten. Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien dagen na de ontvangst van de door de Oud is Nieuw geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Indien Oud is Nieuw niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende dertig dagen na de ontvangst van de door Oud is Nieuw geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Oud is Nieuw in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van zeven werkdagen te lopen. Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking te retourneren. De verzendkosten komen voor risico en rekening van de Wederpartij. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn ontbindingsrecht, dan stort Oud is Nieuw uiterlijk veertien dagen na de ontbinding van de Overeenkomst het aanbetaalde bedrag terug. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Oud is Nieuw de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Oud is Nieuw uiterlijk binnen veertien dagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Oud is Nieuw en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Oud is Nieuw. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd. Toepasselijkheid van artikel 7:46f, eerste lid, Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op: • reisovereenkomsten; • onroerende goederen; • financiële diensten; • diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden; • internetveilingen; • kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen; • producten die snel kunnen bederven of verouderen; • producten van persoonlijke aard; • producten op maat gemaakt; • verzegelde Programmatuur waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken.

Levering
Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij. Levering vindt plaats op het door de Wederpartij opgegeven adres. De Wederpartij kan er ook voor kiezen het product in Biddinghuizen af te halen. De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt. Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Oud is Nieuw de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

Leveringstermijnen
De levering zal plaatsvinden binnen een door de Oud is Nieuw opgegeven termijn. Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien Oud is Nieuw gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Oud is Nieuw heeft verstrekt. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Oud is Nieuw schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Oud is Nieuw alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Oud is Nieuw zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Oud is Nieuw binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang
De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Oud is Nieuw. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Betaling
Betaling vindt plaats door middel van storting of overmaking op een door Oud is Nieuw aangewezen bank- of girorekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeenkomen. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Oud is Nieuw en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Oud is Nieuw en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Oud is Nieuw onmiddellijk opeisbaar. Oud is Nieuw kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Oud is Nieuw kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan. Oud is Nieuw heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken. Oud is Nieuw heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Incassokosten
Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Oud is Nieuw, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Oud is Nieuw, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Oud is Nieuw pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Oud is Nieuw de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Tegoedbon
Een Tegoedbon kan alleen worden uitbesteed bij Oud is Nieuw. De Wederpartij dient een Tegoedbon zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies. Een Tegoedbon is na uitgifte onbeperkt geldig en kan te allen tijde ingewisseld worden. Tegoedbonnen kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld. In geval van Koop op afstand en indien de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument kunnen tegoedbonnen binnen veertien dagen worden geretourneerd. Na verloop van deze termijn kunnen tegoedbonnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door Oud is Nieuw in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Oud is Nieuw totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Oud is Nieuw het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt. Voorts is Oud is Nieuw bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien: • na het sluiten van de Overeenkomst Oud is Nieuw omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Oud is Nieuw kan worden gevergd. Oud is Nieuw behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding
Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Oud is Nieuw bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt. Voorts is Oud is Nieuw bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien: • na het sluiten van de Overeenkomst Oud is Nieuw omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; • door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Oud is Nieuw kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Oud is Nieuw kan worden gevergd; • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom; • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld; • de Wederpartij komt te overlijden. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Oud is Nieuw op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Oud is Nieuw de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Oud is Nieuw niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding. Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, heeft Oud is Nieuw het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is ontstaan.

Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Oud is Nieuw of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Oud is Nieuw geen invloed kan uitoefenen en waardoor Oud is Nieuw niet in staat is de verplichtingen na te komen. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Oud is Nieuw in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd. Oud is Nieuw heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Oud is Nieuw zijn verbintenis had moeten nakomen. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding. Zowel Oud is Nieuw als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Oud is Nieuw zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. Indien Oud is Nieuw ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Oud is Nieuw gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties
Oud is Nieuw garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Oud is Nieuw garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland. De garantie geldt, vanaf het moment van de levering, voor een periode van 3 jaar, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven. Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal Oud is Nieuw, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Oud is Nieuw in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Oud is Nieuw geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Onderzoek en reclame
De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden. Tevens behoort de Wederpartij het geleverde te onderzoeken op gebreke en eventuele schade. Zichtbare gebreken en tekorten behoren ten tijde van de levering aan de transporteur gemeld te worden. De Wederpartij is verplicht bij de transporteur na het onderzoek van het geleverde te tekenen voor goed ontvangst. Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen drie dagen na ontdekking ervan aan Oud is Nieuw gemeld te worden. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Oud is Nieuw binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Aansprakelijkheid
Oud is Nieuw is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Oud is Nieuw Oud is Nieuw is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW. Indien Oud is Nieuw aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Oud is Nieuw beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Oud is Nieuw uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld. Oud is Nieuw is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Oud is Nieuw ingeschakelde derden.

Vrijwaring
De Wederpartij vrijwaart Oud is Nieuw voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Oud is Nieuw en de Wederpartij aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft. Indien Oud is Nieuw door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Oud is Nieuw zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Oud is Nieuw en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn
Voor alle vorderingen jegens Oud is Nieuw en de door Oud is Nieuw (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar. Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst en in het geval de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Consument. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Oud is Nieuw ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Intellectuele eigendom
Oud is Nieuw behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Oud is Nieuw behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Privacy
De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Oud is Nieuw verstrekt, zal Oud is Nieuw zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Oud is Nieuw mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Oud is Nieuw niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Oud is Nieuw gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Oud is Nieuw zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Oud is Nieuw niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. De Wederpartij gaat akkoord dat Oud is Nieuw de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klant tevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken. Oud is Nieuw behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Cookies
De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Oud is Nieuw verstrekt en Oud is Nieuw verzamelt, zal Oud is Nieuw zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Oud is Nieuw mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. De informatie die Oud is Nieuw verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt. Het is Oud is Nieuw niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Oud is Nieuw gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Oud is Nieuw zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Oud is Nieuw niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan. De Wederpartij gaat akkoord dat Oud is Nieuw de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken. Oud is Nieuw behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Nieuwsbrief
De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen. De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per mail. De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Klachtenregeling
Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent het Product of het transport kan de Wederpartij per e-mail aan Oud is Nieuw een klacht indienen. De Wederpartij dient een klacht binnen twee maanden bij Oud is Nieuw in te dienen na het moment waarop de Wederpartij kennis nam van het bestaan van de klacht. Oud is Nieuw behandelt alle klachten vertrouwelijk. Oud is Nieuw zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen. Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent het transport, dan stuurt Oud is Nieuw de klacht door naar het transportbedrijf.

Toepasselijke recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Oud is Nieuw partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.